Podmínky služby

 

Obecné / Rozsah


Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré služby nabízené společností PL-Saunabetriebs GmbH Metropol-Sauna (dále jen „Metropol-Sauna“) v prostorách Frankfurt a Essen a návštěvníky (dále jen (dále jen „návštěvník“) jsou přijímány. Dále se podmínky vztahují na všechny další smluvní a kvazi-smluvní vztahy, které mezi Metropol-Saunou a návštěvníkem existují. Při využívání nabídky služeb Metropol-Sauna se tyto Všeobecné podmínky považují za sjednané jako závazné, pokud nebylo s jednatelem písemně dohodnuto něco jiného nebo není-li to závazné ze zákona. Odlišné podmínky jsou tímto v rozporu - s výhradou předchozího výslovného písemného souhlasu Metropol-Sauna.

dodržování podmínek


Návštěvník je oprávněn využívat služeb sauny Metropol v dohodnutém rozsahu od uzavření smlouvy. Návštěvník se zavazuje dodržovat domovní a užívací řád vyvěšený v sauně a také pokyny obsluhy. Bonusové karty předané osobně Metropol-Sauna jsou nepřenosné, jakýkoli převod (zejména prodej) je bez písemného souhlasu Metropol-Sauna zakázán.

Otevírací doba


Sauna Metropol je oprávněna svou otevírací dobu kdykoli změnit. Všechny ceny může Metropol-Sauna kdykoliv přepočítat a upravit. Automaticky generovaný překlad do různých jazyků prezentovaný na webových stránkách (www.Metropol-Sauna de a podstránky) poskytuje hostovi nezávazné informace. I přes vynaložení maximální péče nemůže poskytovatel převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost překladu nebo jeho úplnost.  

Zdraví, používání fitness zařízení a sauny na vlastní nebezpečí


Návštěvník plně odpovídá za svůj zdravotní stav. Návštěvník ujišťuje, že si není vědom žádných zdravotních či fyzických omezení a/nebo užívá léky, které by znemožňovaly použití saunového zařízení nebo fitness zařízení. Působení proti lepšímu poznání a jiné sebedestruktivní chování jde na vrub návštěvníka. Použití saun a fitness zařízení sauny Metropol je dobrovolné a na vlastní nebezpečí.

 

škody


Metropol-Sauna si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v případě pochybení ze strany návštěvníka. To se týká např. zneužití internetových stanic (použití nebo stahování nelegálního obsahu, trestněprávní jednání apod.) nebo poškození prostor sauny Metropol nebo jejich předmětů užívání a vybavení.


V případě poškození, ztráty nebo hrubého znečištění následujících věcí je splatná náhrada ve výši: 12 EUR za pár koupacích bot; 6 EUR za ručník; 20 EUR za klíč a/nebo zámek; 45 EUR za kuželku multifunkční tělocvičny; 20 EUR za klíč od běžeckého pásu; 50 EUR za vysílač. Za hrubé znečištění jiných věcí nebo prostor sauny Metropol je odpovědný návštěvník povinen uhradit škodu ve výši 30,- EUR.

Za plané poplachy automatické požární signalizace vyvolané hrubou nedbalostí (zejména kouření tabákových výrobků mimo povolené prostory) požadujeme kompenzaci minimálně 750 EUR za nasazení hasičského záchranného sboru, případnou kontrolu hlásiče a ztrátu příjmu. z důvodu přerušení provozu.


Metropol-Sauna si vyhrazuje právo požadovat další náhradu škody. Návštěvník může prokázat, že škoda byla menší.

 

Soukromí


Poznámka dle § 33 BDSG: Jméno a adresa návštěvníka a další potřebné údaje jsou v případě bezhotovostní platby uloženy v automatizovaných souborech. Údaje nebudou bez výslovného souhlasu oprávněné osoby předány třetím osobám, které nejsou spojeny s užíváním sauny/zpracování smlouvy.

 

video dohled


Upozorňujeme, že prostory sauny Metropol (zejména uzamykatelné skříňky, pokladna, vířivka, bar, vchody) jsou pod kamerovým dohledem. Nahrávky budou vyšetřovacím orgánům zpřístupněny pouze na požádání – pokud a po dobu, kdy to bude v jednotlivých případech nezbytné pro bezpečnost našich hostů a pro vyšetřování trestných činů. S nahrávkami je nakládáno jako s důvěrnými, jsou technicky zabezpečené a nejsou přístupné návštěvníkům ani personálu. Všechna data videa budou smazána nejpozději po 10 dnech. Jsou dodržována příslušná ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů

 

Omezení odpovědnosti


Společnost Metropol-Sauna nebo její zástupci ručí za škodu v souvislosti s touto smlouvou, bez ohledu na právní důvod, pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje zejména na nepředvídatelné události, politické vlivy, války a přírodní katastrofy. Omezení odpovědnosti se nevztahuje na zákonnou odpovědnost za škody způsobené zraněním na životě, zdraví nebo zdraví. Výše náhrady je omezena výší ceny zprostředkované služby. Za vnesené oblečení a jiné předměty, zejména cennosti a peníze, nepřebíráme žádnou odpovědnost. Omezení odpovědnosti platí pouze tehdy, pokud zákon nestanoví nic jiného. Odpovědnost za vzdálenější následné škody nebo nepřímé škody je v případě nedbalosti rovněž vyloučena.

 

Další ustanovení


Pro všechny spory mezi návštěvníkem a Metropol-Sauna, ať už z jakéhokoli právního důvodu, se jako místo soudní sjednává Frankfurt nad Mohanem, za předpokladu, že návštěvníkem je obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, návštěvník nemá obecnou soudní příslušnost v Spolková republika Německo nebo po uzavření smlouvy přemístil své bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo působnost občanského soudního řádu nebo tato skutečnost není v době podání žaloby známa.

Pro všechny spory mezi návštěvníkem a Metropol-Saunou platí výhradně německé právo.  Podnikatel se nezavazuje účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.


Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala neplatnými, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti.

Frankfurt nad Mohanem, 1. října 2019